KHẮC DẤU BẢN VẼ HOÀN CÔNG LIỀN MỰC THẨM THẤU GIÁ RẺ